มีนาคม 24, 2024 In ข่าวสาร

Easylaw Program

ชื่อ โครงการฝึกอบรม     “เรียนกฎหมายอย่างง่าย Easy Law for Doctor”

ผู้รับผิดชอบโครงการ      ดร.พิชัย  โชติชัยพร กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมาย
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

เริ่มดำเนินงานโครงการ : ลักษณะโครงการต่อเนื่อง สมัครเรียนและรับบริการได้ทันที

 

1.ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันผู้ปฏิบัติงานและบุคลากรทางการแพทย์ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน การเรียนกฎหมายตามมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปอาจไม่เพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง

Advanced Legal Technology Limited.  (Advanced) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีความเชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย มีสำนักกฎหมายและสถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law บริการงานด้านกฎหมายครบทุกประเภท และการฝึกอบรมกฎหมายระดับปริญญาตรี เนติบัณฑิต ทนายความ ผู้พิพากษาและอัยการ

โครงการ “เรียนกฎหมายอย่างง่าย Easy Law for Doctor” จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระบบการเรียนการสอนด้านกฎหมายเชิงปฏิบัติ โดยเรียนออนไลน์ 100% กับหลักสูตรนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีทีมงานผู้สอนสรุปเอกสารการสอนมุ่งการศึกษาที่หลักสำคัญของกฎหมายเพื่อการใช้ทำงานจริง และศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านการแพทย์ และฝึกอบรมจนมีความรู้ด้านกฎหมายสำหรับปกป้องตนเอง องค์กร ครอบครัวและสังคม….(กรุณาสอบถามเพิ่มเติม หรือขอเอกสารฉบับเต็มได้ทางไลน์หรืออีเมล์)

  1. วัตถุประสงค์

2.1.เพื่อให้ท่านได้เรียนจบเป็นบัณฑิตด้านกฎหมาย อย่างมีมาตรฐานความรู้

2.2.เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพแพทย์ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

2.3 เพื่อให้ท่านมีทีมงานทนายความอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายแนะนำการดำเนินทำงานและธุรกิจให้เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภ้ย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานกฎหมายดำเนินงาน

  1. แนวทางการดำเนินงาน

5.1.จัดการเรียนการสอนโดยระบบอีเลิร์นนิง และจัดทำเอกสารสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนให้กระชับและตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรการสอนด้านกฎหมาย

5.2.จัดติวสด ติวสรุปให้ทุกสัปดาห์ กรณีผู้เรียนประสงค์เข้าเรียนกับผู้สอนโดยตรง

5.3.สามารถเรียนผ่านระบบวีดีทัศน์หรือไฟล์เสียงประกอบเอกสารการสอน เน้นการฝึกคิด วิเคราะห์กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และคดีจากข่าวสารประจำวัน

5.4.ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีมาตรฐานการเรียนด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้สอน

5.5 ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

 

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เรียนจบอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานความรู้

7.2.ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเชิงปฏิบัตินำไปใช้งานได้ทันที

7.3 ได้รับบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

<<< สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.พิชัย โชติชัยพร (ทนายความ)

Mobile/Line: 0862310999,

E-Mail: altlimited@yahoo.com

 

Leave a Reply