ดร.พิชัย โชติชัยพร (Notarial Services Attorney)

Practice Area

Contact

mobile : 086 231 0999
line id : 0862310999
email : pichai0862310999@gmail.com

คุณวุฒิ
– Doctor of Philosophy (Peace Studies) MCU
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
– วุฒิบัตรล่ามภาษาอังกฤษ ศาลยุติธรรม
– วุฒิบัตรการแปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– ประกาศนียบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ สภาทนายความ
– กรรมการผู้จัดการ Advanced Legal Technology Limited.
– กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
– ประสบการณ์ด้านกฎหมายกว่า 30 ปี


Contact Me