ทค.พิชัย โชติชัยพร

Practice Area

Contact

mobile : 086 231 0999
line id : 0862310999
email : pichai0862310999@gmail.com

คุณวุฒิ
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– ประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ (กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
– ประกาศนียบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ สภาทนายความ
– กรรมการผู้จัดการ Advanced Legal Technology Limited.
– กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมายและนายทะเบียน สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย
– ประสบการณ์ด้านกฎหมายกว่า 25 ปี


Contact Me