เกี่ยวกับเรา

บริการติวสอบกฏหมาย

บริการติวสอบกฏหมาย ฝึกอบรม

บริการงานด้านกฎหมาย

บริการงานด้านกฎหมายทุกประเภท

บริการทนายความ

บริการทนายความที่เชื่อถือได้

สำนักกฎหมายแอดวานซ์ลอว์

ก่อตั้งปี 2546 ในนาม “หจก.แอ็ดว๊านซ์ลีกัลเทคโนโลยี” โดยทนายความและนักกฎหมายมืออาชีพหลายท่าน มีวัตถุประสงค์ในการให้บริการงานฐานข้อมูลกฎหมาย ต่อมาได้ก่อตั้งสำนักกฎหมายแอดวานซ์ลอว์ ให้บริการงานหลายด้านประกอบด้วย
1.บริการด้านคดีความทุกประเภท ฟ้องคดี ต่อสู้คดี สืบทรัพย์ บังคับคดี
2. บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ (Notarial Services Attorney) วุฒิบัตรจากสภาทนายความ
3.บริการสอนและฝึกอบรมกฎหมายทุกระดับ บริการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้องค์กรหรือหน่วยงาน (อบรมออนไลน์และจัดอบรมนอกสถานที่)
4.บริการแปลเอกสารทางกฎหมายภาษาไทย – อังกฤษ
5.บริการระงับข้อพิพาทโดยการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ย ประนีประนอม
6.บริการทางธุรกิจด้านอื่น และที่เกี่ยวข้อง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Tel/Line: 0862310999

บริการของเรา

บริการงานคดีความทุกประเภท

บริการงานด้านคดีความ / อรรถคดี รับว่าความทุกคดี ทั่วราชอาณาจักร อาทิเช่น @คดีแพ่ง @คดีอาญา @คดียาเสพติด @คดีครอบครัว-คดีมรดก @คดีเด็กและเยาชน @คดีปกครอง @คดีแรงงาน @คดีเลือกตั้ง @คดีภาษีอากร @คดีทรัพย์สินทางปัญหาและการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ – รับดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล – ไกล่เกลี่ย ประนีประนอมยอมความ – ปรึกษาปัญหากฎหมาย (ติดต่อเรา)

บริการสอนและติวกฎหมาย

บริการงานด้านวิชาการ/ ติวสอบกฎหมาย/ ติวสอบใบอนุญาตว่าความ/ ติวทนายออนไลน์/ ติวสอบเนติบัณฑิตไทย/ ติวสอบนิติศาสตรบัณฑิตทุกสถาบัน/ ติวกฎหมายเฉพาะรายวิชา/ ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย/ซอฟต์แวร์กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา ฯลฯ

บริการฝึกอบรมความรู้กฎหมาย

บริการจัดฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่องค์กร หน่วยงาน จัดฝึกอบรมออนไลน์หรืออบรมถึงสถานที่ให้กับสถานประกอบการ องค์กร หน่วยงานที่ต้องการความรู้กฎหมายใหม่ เช่น กฎหมายแรงงานที่แก้ไขใหม่ ผู้ประกอบการต้องดำเนินการอย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย, การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

บริการรับรองเอกสารและลายมือชื่อ

การรับรองเอกสารดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตจากสภาทนายความ เรียกว่า ทนายความรับรองเอกสาร หรือ ทนายความรับรองลายมือชื่อ หรือ Notarial Services Attorney เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้ เช่น รับรองเอกสารเพื่อใช้ในต่างประเทศ รับรองเอกสาร รับรองใบสมัคร เพื่อเรียนต่อต่างประเทศ (Affidavit of support /Sponsor Notarization) รับรองสำเนาเอกสาร (Certified true copy) รับรองคำแปลเอกสาร (Certified correct translation) เป็นต้น

บริการจัดทำและแปลเอกสารทางกฎหมาย

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมายโดยทีมงานทนายความผู้มีประสบการณ์ด้านการจัดทำเอกสารทางกฎหมายมากว่า 30 ปี และแปลเอกสารทางกฎหมายทุกชนิดโดยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารมายาวนาน

บริการงานจดทะเบียน

บริการงานด้านการจดทะเบียนทุกชนิด เช่น จดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล จดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จดแจ้งลิขสิทธิ์ / จดทะเบียนสิทธิบัตร / จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า และอื่นๆ

บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย

บริการส่งทีมทนายความไปดูแลให้คำปรึกษากฎหมายแก่หน่วยงาน ให้คำแนะนำตรวจร่างนิติกรรมสัญญา ให้คำปรึกษาการติดตามเร่งรัดหนี้สิน และให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่หน่วยงาน

บริการสืบทรัพย์และบังคับคดี

บริการสืบทรัพย์และบังคับคดีเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ทั้งอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ ที่สามารถทำการยึดหรืออายัดได้ทั้งปวง บัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ เป็นต้น ดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้ได้เงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา