บริหารโครงการโดย อ.พิชัย

ประธานที่ปรึกษา
 อ.สมจิต คารวนันท์
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- ใบอนุญาตทนายความ

- ประกอบวิชาชีพทนายความ
  มากกว่า
30 ปี

อาจารย์ / ติวเตอร์
 อ.พิชัย โชติชัยพร
  - นิติศาสตร์บัณฑิต
  - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 - ใบอนุญาตทนายความ
 - กรรมการผู้จัดการ
   
Advanced Legal
    Technology Limited.

อ.เกด ศิวาพร
 -
นิติศาสตร์บัณฑิต
 -  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 -  เนติบัณฑิตไทย
 - ใบอนุญาตทนายความ
 - ผู้อำนวยการสถาบันสอนเสริม  
   กฎหมาย  Advanced Law


สอบถาม -อ.พิชัย
Tel./Line
 :  0862310999

สมัครติว/สั๋งซื้อ โอนเงินเข้าบัญชี
ธ.กรุงเทพ 009-053-3969
ธ.กรุงไทย 226-145-6824
 

1. คอร์สติวเตอร์นิติศาสตร์ คลิก 
2. ติวเนติบัณฑิต คลิกที่นี่
3. ติวสอบทนายความ
คลิก

@ วิชาที่สอน
   
   1.วิชาที่ใช้สอบข้อสอบอัตนัย การเขียน
คำคู่ความ
คำร้อง คำขอ คำแถลง เอกสารทาง
กฎหมาย ฯลฯ สอนครอบคลุมแนวข้อสอบทั้งหมด
 และเกร็ดข้อสอบที่สภาทนายความออกข้อสอบ
หลอกล่อสำหรับผู้ไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริงหรือไม่
แม่นยำในพื้นฐานกฎหมาย เช่น จำเลยหลายคน
จะกรอกชื่อจำเลยที่เกินกว่าแบบพิมพ์คำฟ้องได้
อย่างไร บรรยายฐานะโจทก์ จำเลยให้ครบหลัก
เกณฑ์ได้อย่างไร ศึกษาการบรรยายฟ้องแพ่งและ
อาญาครอบคลุมถึงการเขียนคำให้การ ฟ้องแย้ง
การร้องสอด ศึกษาการเขียนคำร้อง คำขอ
คำแถลงทุกประเภท การเขียนนิติกรรม สัญญา
หนังสือร้องทุกข์ หนังสือให้คำปรึกษาทาง
กฎหมาย การร่างกฎหมาย  ผู้เรียนควรศึกษา
แนวทางการเขียนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกรูป
แบบ โดยผู้สอนมีวิธีแนะนำการเขียนและการจด
จำรูปแบบการเขียน การบรรยายให้จดจำได้
ง่ายกว่าศึกษาด้วยตนเอง
        2.วิชาที่ใช้สอบข้อสอบปรนัย แนวคำถาม
 คำตอบปรนัยทุกวิชาที่ใช้สอบ และทำแบบฝึกหัด
ส่งตามกำหนด

@ ประโยชน์ของการติวออนไลน์
      ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
การติวออนไลน์มีความเข้มข้นในการเรียนเทียบ
เท่ากับเรียนในห้องเรียน เพราะมีการทำแบบ
เรียน แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ มีระบบตรวจข้อสอบ
โดยชี้แนะข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบ เรียนได้
ทุกเวลา ทุกสถานที่ผ่านบทเรียนออนไลน์ ติวสรุป
 (ติวสด-ส่วนตัว)

 ** ติว VIP สอบได้ทุกสนาม ตั๋วรุ่น ตั๋วปี
      รับรองผลจนสอบผ่าน เหมาจ่าย 15,000 บาท


** สถิติสอบผ่านของผู้เรียน 100 %
เมื่อทำตามแผนการเรียนส่งการบ้านทุกสัปดาห์
ช่วง 2-3 เดือนก่อนสอบ

      
  

การติวกฎหมาย
ที่ตอบสนองความต้องการ
และความสะดวกของผู้เรียน

 - รับรองผล

 - ติวกฎหมายออนไลน์

 - ติวทางไปรษณีย์

 - ติวส่วนตัว
VIP

 - เน้นทำแบบฝึกหัด

 - แนะนำการตอบข้อสอบ

 - แก้ไขข้อบกพร่อง
    เป็นการส่วนตัว

 - สอนเสริมข้อกฎหมาย

 - ฟรี
 แบบฟอร์มศาลและฟอร์มสัญญาอิเล็กทรอนิกส์  
   เพื่อประกอบการทำงาน

             
@ การกุศล
รายได้ส่วนหนึ่งจากการติว
สถาบันและผู้เรียนได้ร่วม
 อนุโมทนาร่วมกันทำบุญ
  ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
 ให้กับวัดในพระพุทธศาสนา
      และเพื่อการกุศล
 
(คลิกฟังธรรมะได้ที่นี่)

contact webmaster:altlimited@yahoo.com