ดร.สรายุทธ์ โรจนพุทธิ

Practice Area

Contact

email : sarayuddha@yahoo.com mobile : 089-828-3421

คุณวุฒิ
– นิติศาสตรบัณฑิต
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
– นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาตรีด้านการบริหารจากประเทศอังกฤษ
– MBA ด้านการเงินจากประเทศออสเตรเลีย
– ประกาศนียบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ สภาทนายความ
– ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์แปลเอกสารและ ร่างสัญญาไทย – อังกฤษ,
อังกฤษ-ไทย กว่า 20 ปี


Contact Me