ดร.สรายุทธ์ โรจนพุทธิ

Practice Area

Contact

email : sarayuddha@yahoo.com

คุณวุฒิ นิติศาสตรบัณฑิต, นิติศาสตรมหาบัณฑิต, นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ปริญญาตรีด้านการบริหารจากประเทศอังกฤษ
MBA ด้านการเงินจากประเทศออสเตรเลีย
ประกาศนียบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ สภาทนายความ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ประสบการณ์แปลเอกสารและ ร่างสัญญาไทย – อังกฤษ,
อังกฤษ-ไทย กว่า 20 ปี


Contact Me