ดร.สรายุทธ์ โรจนพุทธิ

Practice Area

Contact

คุณวุฒิ
– นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
– นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
– นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

– ปริญญาตรีด้านการบริหารจากประเทศอังกฤษ
– MBA ด้านการเงินจากประเทศออสเตรเลีย


Contact Me