บริการแปลเอกสารทางกฎหมาย

บริการแปลเอกสารทุกชนิด อังกฤษ – ไทย ,   ไทย – อังกฤษ

บริการงานแปลคุณภาพได้มาตรฐาน ราคายุติธรรมโดยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารมายาวนาน เช่น เอกสารทางกฎหมาย และ เอกสารทุกชนิด

เอกสารส่วนบุคคล เอกสารราชการ

 • แปลบัตรประจำตัวประชาชน
 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร
 • แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • แปลหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
 • แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบสำคัญการสมรส
 • แปลทะเบียนหย่า
 • แปลใบสำคัญการหย่า
 • แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร
 • แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
 • แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
 • แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
 • แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
 • แปลเอกสารทางการศึกษา
 • แปลใบรับรองผลการศึกษา
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • แปลทรานสคริปต์
 • แปลเรซูเม
 • แปลจดหมายสมัครงาน
 • แปลจดหมายสำหรับขอวีซ่า
 • แปลจดหมายแนะนำตัว
 • แปลหนังสือรับรองการทำงาน
 • แปลหนังสือเดินทาง
 • แปลใบรับรองแพทย์
 • และอื่นๆ

เอกสารทางกฎหมาย

 • แปลสัญญา
 • แปลสัญญาซื้อขาย
 • แปลสัญญาเช่า
 • แปลสัญญาจ้างงาน
 • แปลสัญญาทางธุรกิจ
 • แปลหนังสือมอบอำนาจ
 • แปลใบแจ้งความ
 • และอื่นๆ

 ทีมงานผู้แปล : ดร.สรายุทธ์ โรจนพุทธิ
                           – นิติศาสตร์บัณฑิต
                           – นิติศาสตรมหาบัณฑิต
                           – นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
                           – MBA ด้านการเงินจากประเทศอังกฤษ
                           – ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ

 อัตราค่าบริการ (มาตรฐานของหน้ากระดาษขนาด A4, ฟ้อนท์ Angsana New 16)

-แปลอังกฤษ เป็นไทย เริ่มต้นหน้าละ 200 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร)      

-แปลไทย เป็นอังกฤษ เริ่มต้นหน้าละ 250 บาท (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร)