บริการแปลเอกสารทางกฎหมาย

บริการแปลเอกสารทุกชนิด อังกฤษ – ไทย ,   ไทย – อังกฤษ

บริการงานแปลคุณภาพได้มาตรฐาน ราคายุติธรรมโดยนักแปลผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ด้านการแปลเอกสารมายาวนาน เช่น เอกสารทางกฎหมาย และ เอกสารทุกชนิด

เอกสารส่วนบุคคล เอกสารราชการ

 • แปลบัตรประจำตัวประชาชน
 • แปลทะเบียนบ้าน
 • แปลสูติบัตร
 • แปลหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 • แปลหนังสือรับรองการใช้คำนำหน้านาม
 • แปลแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร
 • แปลหนังสือรับรองโสด
 • แปลทะเบียนสมรส
 • แปลใบสำคัญการสมรส
 • แปลทะเบียนหย่า
 • แปลใบสำคัญการหย่า
 • แปลหนังสือรับรองการอุปการะบุตร
 • แปลหนังสือรับรองสถานที่เกิด
 • แปลหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
 • แปลหนังสือรับรองการปกครองบุตร
 • แปลหนังสือรับรองความประพฤติ
 • แปลเอกสารทางการศึกษา
 • แปลใบรับรองผลการศึกษา
 • แปลใบประกาศนียบัตร
 • แปลทรานสคริปต์
 • แปลเรซูเม
 • แปลจดหมายสมัครงาน
 • แปลจดหมายสำหรับขอวีซ่า
 • แปลจดหมายแนะนำตัว
 • แปลหนังสือรับรองการทำงาน
 • แปลหนังสือเดินทาง
 • แปลใบรับรองแพทย์
 • และอื่นๆ

เอกสารทางกฎหมาย

 • แปลสัญญา และจัดทำสัญญาทุกประเภท
 • แปลสัญญาซื้อขาย
 • แปลสัญญาเช่า
 • แปลสัญญาจ้างงาน
 • แปลสัญญาทางธุรกิจ
 • แปลหนังสือมอบอำนาจ
 • แปลใบแจ้งความ
 • และอื่นๆ

 ผู้รับผิดชอบการแปล : ดร.สรายุทธ์ โรจนพุทธิ และ
อาจารย์ ทค.พิชัย โชติชัยพร (Notarial Services Attorney)
ทนายความโนตารี่ (รับรองเอกสารและลายมือชื่อ)

ติดต่อสอบถาม/ประเมินราคาได้ที่
mobile: 086-231-0999
email : pichai0862310999@gmail.com

อัตราค่าบริการ โปรดสอบถามเพื่อประเมินราคา (ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของเอกสาร)