บริการสอนและติวกฎหมาย

บริการงานด้านวิชาการ/ ติวสอบกฎหมาย
@ ติวสอบนิติศาสตรบัณฑิต + ใบอนุญาตทนายความ + เป็นเจ้าของบริษัทกฎหมาย
ในหลักสูตรเดียว (ติดต่อ อาจารย์ ดร. พิชัย โชติชัยพร)
@ ติวสอบใบอนุญาตว่าความ/ ติวทนายออนไลน์
@ ติวสอบเนติบัณฑิตไทย
@ ติวสอบนิติศาสตรบัณฑิต ทุกสถาบัน
@ ติวกฎหมายเฉพาะ รายวิชา
@ ระบบฐานข้อมูลกฎหมาย/ซอฟต์แวร์กฎหมายและคำพิพากษาฎีกา

******************

ติวสอบใบอนุญาตทนายความ 

** ติว VIP ติวส่วนตัว ติวออนไลน์ (ZOOM, GOOGLE MEET, LINE)

** สอบได้ทุกสนาม ตั๋วรุ่น ตั๋วปี

** รับรองผลจนสอบผ่าน เหมาจ่ายเพียงครั้งเดียว

** สถิติการสอบผ่านของผู้เรียน 100 % เมื่อทำตามแผนการเรียนส่งการบ้านทุกสัปดาห์ 2-3 เดือนก่อนสอบ

@ วิชาที่สอน

1.วิชาที่ใช้สอบข้อสอบอัตนัย

การเขียนคำคู่ความ คำร้อง คำขอ คำแถลง เอกสารทางกฎหมาย ฯลฯ สอนครอบคลุมแนวข้อสอบทั้งหมด และเกร็ดข้อสอบที่สภาทนายความออกข้อสอบหลอกล่อสำหรับผู้ไม่ได้ฝึกปฏิบัติจริงหรือไม่แม่นยำในพื้นฐานกฎหมาย เช่น จำเลยหลายคนจะกรอกชื่อจำเลยที่เกินกว่าแบบพิมพ์คำฟ้องได้อย่างไร บรรยายฐานะโจทก์ จำเลยให้ครบหลักเกณฑ์ได้อย่างไร ศึกษาการบรรยายฟ้องแพ่งและอาญาครอบคลุมถึงการเขียนคำให้การ ฟ้องแย้ง การร้องสอด ศึกษาการเขียนคำร้อง คำขอ คำแถลงทุกประเภท การเขียนนิติกรรม สัญญา หนังสือร้องทุกข์ หนังสือให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การร่างกฎหมาย  ผู้เรียนควรศึกษาแนวทางการเขียนข้อสอบให้ครอบคลุมทุกรูปแบบ โดยผู้สอนมีวิธีแนะนำการเขียนและการจดจำรูปแบบการเขียน การบรรยายให้จดจำได้ง่ายกว่าการศึกษาด้วยตนเอง

2.วิชาที่ใช้สอบข้อสอบปรนัย

แนวคำถาม คำตอบปรนัยทุกวิชาที่ใช้สอบ และทำแบบฝึกหัด

3.ฝึกทำแบบฝึกหัดต่อเนื่อง

ผู้สอนตรวจแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นรายบุคคลพร้อมปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างละเอียด

@ ประโยชน์ของการติวออนไลน์

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การติวออนไลน์มีความเข้มข้นในการเรียนเทียบเท่ากับเรียนในห้องเรียน เพราะมีการทำแบบเรียน แบบฝึกหัด ทุกสัปดาห์ มีระบบตรวจข้อสอบโดยชี้แนะข้อบกพร่องในการตอบข้อสอบ เรียนได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ผ่านบทเรียนออนไลน์ ติวสรุป (ติวสด-ส่วนตัว) ตอบสนองความต้องการและความสะดวกของผู้เรียน

ประธานที่ปรึกษา : อ.สมจิต คารวนันท์

– นิติศาสตรบัณฑิต

– ใบอนุญาตทนายความ

– ประกอบวิชาชีพทนายความ มากกว่า 30 ปี

อาจารย์ / ติวเตอร์ :  ดร. พิชัย โชติชัยพร

 •  ปริญญาเอก Peace Studies, Ph.D
 • นิติศาสตรมหาบัณฑิต Master of Laws
 • ใบอนุญาตเป็นทนายความ ตลอดชีพ – Attorney at Law
 • จบหลักสูตร Notarial Services Attorney
 • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพกฎหมาย
 • จบหลักสูตรล่ามภาษาอังกฤษ ศาลยุติธรรม
 • จบหลักสูตรการแปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 • จบหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ม.ธรรมศาสตร์
 • จบหลักสูตรประกาศนียบัตรจิตวิทยาการให้คำปรึกษาแนวพุทธ
 • จบหลักสูตรโค้ชพุทธิปัญญา สถาบันโค้ชไทย
 • จบหลักสูตรทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ
 • ที่ปรึกษากฎหมาย ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • กรรมการผู้จัดการ Advanced Legal และสำนักกฎหมาย Advanced
 • ประสบการณ์ด้านนกฎหมาย 30 ปี

อาจารย์ / ติวเตอร์ :  อ.ศิวาพร คารวนันท์ (อ.เกด)

– นิติศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)

– นิติศาสตรมหาบัณฑิต

– เนติบัณฑิตไทย

– ใบอนุญาตทนายความ

– วุฒิบัตรหลักสูตรที่ปรึกษากฎหมายเด็กและเยาวชน จากศาลเยาวชนและครอบครัว

– ประกาศนียบัตรทนายความผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท สภาทนายความ

– ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law

** ติดต่อ/สอบถามเพิ่มเติม

อ.พิชัย Tel./Line :  0862310999

อ.เกด  Tel./Line :  0654549099