ผู้บริหารโครงการ ทค.พิชัย  โชติชัยพร


ประธานที่ปรึกษา

 อ.สมจิต คารวนันท์
- นิติศาสตร์บัณฑิต
- ใบอนุญาตทนายความรุ่นที่
2
- ประกอบวิชาชีพทนายความ/ที่ปรึกษา
  กฎหมายมากกว่า 25 ปี
-  เจ้าของและผู้จัดการสำนักงาน
ทนายความสมจิต คารวนันท์


อาจารย์ / ติวเตอร์

 อ.พิชัย โชติชัยพร
  - นิติศาสตร์บัณฑิต มสธ.
  - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มสธ.
  - ใบอนุญาตทนายความ
  - กรรมการและฝ่ายกฎหมาย
  สมาคมอีเลิร์นนิ่งแห่งประเทศไทย

 - เจ้าของและผู้จัดการสำนักกฎหมาย 
  พิชัยแอนด์แอสโซซิเอทส์

อ.เกด ศิวาพร
 -
นิติศาสตร์บัณฑิต ม.รามคำแหง.
 -  นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ม.รามคำแหง
 -  เนติบัณฑิตไทย
 - ใบอนุญาตทนายความ
ผู้อำนวยการสถาบันสอนเสริมกฎหมาย
    
 Advanced Law


สมัครเรียน/ติดต่อสอบถาม
ติดต่อ ทค.พิชัย โชติชัยพร

Mobile :  086-389 7011

Line     :  086-231 0999

e-mail:         
pichai0862310999@gmail.com


 เปิดทำการทุกวันไม่เว้นวันหยุด

     09.00 - 20.00 น.
 
Mobile : 08.00-20.00 น.

สมัครเรียน  กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี

ธ.กรุงเทพ 056-0-43966-3
ธ.กรุงไทย 226-1-45682-4

 
 
  คอร์ส VIP
ติวเตอร์นิติศาสตร์ทนายความ   
* รับรองผลจนจบเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต
       พร้อมใบอนุญาตเป็นทนายความ 


หลักสูตรติวเตอร์นิติศาสตร์ทนายความ เหมาะสมกับใคร

     1.สำหรับผู้บริหารหน่วยงานหรือผู้ไม่มีเวลาศึกษาเพียงพอ
เนื่องจากภาระงาน ปัญหาการเดินทาง ฯลฯ หรือ
     2.ผู้ที่ต้องการศึกษากฎหมายเป็นปริญญาใบที่สองหรือ
มากกว่า ทางสถาบันฯ วางแนวทางการศึกษาให้โดยสามารถ
จบการศึกษาได้ภายในกำหนด จบอย่างมีความรู้ตามมาตรฐาน
     3.สำหรับผู้ต้องการเพิ่มคุณวุฒิ โดยรับสมัครเรียนตั้งแต่ไม่มี
วุฒิการศึกษา หรือจบไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
ทางสถาบันฯ จัดสอนเสริมให้จนเข้าเรียนจนจบเป็นบัณฑิตด้าน
กฎหมาย และเป็นทนายความอาชีพ
     (มีการฝึกงานให้ในระหว่างการเรียน)

เรียนกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

   - เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด มีมาตรฐานการเรียน
การสอนกฎหมายเป็นที่ยอมรับ โดยมีสถาบันฯ คอยดูแล
เอาใจใส่อย่างดี จนจบการศึกษาภายในกำหนด

ลักษณะการเรียนและการสอนเสริม

      - ไม่ต้องเข้าชั้นเรียน โดยเรียนผ่านระบบอีเลิร์นนิ่งที่จัดทำ
ขึ้นเอง โดยทีมงานมืออาชีพ
      -  เข้าสอบ ณ สนามสอบใกล้บ้านผู้เรียน เพียงปีละ 4 วัน
      -
  มีติวสรุป ณ สถาบันสอนเสริมฯ กทม.ทุกสัปดาห์และติว
สรุปก่อนสอบ กรณีไม่มีเวลามาติว
จะจัดส่งเอกสารสรุปและ
ไฟล์มัลติมีเดีย เพื่อศึกษาเองได้ มีปัญหาสอบถามได้ทันที
     
- รับรองผลจนสอบผ่าน เมื่อทำตามแผนการศึกษา เช่น
การส่งแบบทดสอบสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
      - วางแผนการสรุปวิชาเรียนประจำภาคนั้น ๆ เรียนเสมือน
ตัวต่อตัว สอบถามปัญหาได้ตลอดเวลา ผ่านโซเชียลมีเดีย  
     
- ทำแบบทดสอบทุกสัปดาห์เพื่อฝึกระบบการคิดการตอบ
คำถามกฎหมาย และชี้แนะข้อบกพร่องของการเขียนตอบ
    
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

     - เรียนแบบเหมาจ่ายจนสอบผ่านแถมระบบติวทนายความ
ออนไลน์ รับรองผลจนสอบผ่าน ด้วยสถิติสอบผ่าน 100% และ
มีการฝึกงานระหว่างเรียน เมื่อเรียนจบพร้อมทำงานด้านกฎหมาย
ได้ทันที  (กรุณาสอบถามเพิ่มเติม)
      

สิ่งที่ได้รับ


       
- เรียนจบเป็นบัณฑิตด้านกฎหมาย (นิติศาสตร์บัณฑิต)
        - เรียนจบหลักสูตรวิชาว่าความจากสภาทนายความเพื่อขอ
ใบอนุญาตทนายความเพื่อประกอบอาชีพทนายความ โดยทาง
สถาบันฯ มีการฝึกอบรมด้านกฎหมายให้ขณะเรียน เมื่อเรียน
จบคอร์สนี้แล้วสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        หลากหลายรูปแบบการติว
ที่ตอบสนองความต้องการ
และความสะดวกของผู้เรียน

 - รับรองผล

 - ติวออนไลน์

 - ติวทางไปรษณีย์

 - ติวส่วนตัว
ตัวต่อตัว

 - เน้นทำแบบฝึกหัด

 - แนะนำการตอบข้อสอบ

 - แก้ไขข้อบกพร่อง
    เป็นการส่วนตัว

 - สอนเสริมข้อกฎหมาย

 - ฟรี
   ซอฟต์แวร์กฎหมายและ   
   คำพิพากษาศาลฎีกา +  
   แบบฟอร์มศาลและฟอร์ม
   สัญญาอิเล็กทรอนิกส์  
   เพื่อประกอบการทำงาน

              @ การกุศล
รายได้ส่วนหนึ่งจากการติว
สถาบันและผู้เรียนได้ร่วม
 อนุโมทนาร่วมกันทำบุญ
  ถวายจตุปัจจัยไทยทาน
 ให้กับวัดในพุทธศาสนา
     และเพื่อการกุศล

 
(คลิกฟังธรรมะได้ที่นี่)

contact webmaster:altlimited@yahoo.com