โครงการฝึกอบรม “เรียนกฎหมายเชิงปฏิบัติการ Easy Law for Leader”

 

ชื่อ โครงการฝึกอบรม     “เรียนกฎหมายเชิงปฏิบัติการ Easy Law for Leader”

ผู้รับผิดชอบโครงการ      ดร.พิชัย  โชติชัยพร กรรมการผู้จัดการ Advanced Legal
Technology Limited., กรรมการบริหารฝ่ายกฎหมาย
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

เริ่มดำเนินงานโครงการ : ลักษณะโครงการต่อเนื่อง สมัครเรียนและฝึกอบรมได้ทันที

1.ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันผู้ประกอบธุรกิจจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมาย PDPA กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กฎหมายแรงงาน รวมถึงการมีความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายผู้บริโภค กฎหมายนิติกรรมสัญญา หนี้และการทวงถามหนี้ เป็นต้น เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน การเรียนกฎหมายตามมหาวิทยาลัยหรือหลักสูตรการฝึกอบรมโดยทั่วไปอาจไม่เพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างแท้จริง

Advanced Legal Technology Limited.  (Advanced) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีความเชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย มีสำนักกฎหมาย-สถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law บริการงานด้านกฎหมายครบทุกประเภทงาน ให้บริการฝึกอบรมกฎหมายทุกระดับตั้งแต่ระดับปริญญาตรี เนติบัณฑิต ทนายความ สอบผู้พิพากษาและอัยการ รวมถึงอบรมกฎหมายใหม่

โครงการ “เรียนกฎหมายอย่างง่าย Easy Law for Doctor” จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระบบการเรียนการสอนด้านกฎหมายเชิงปฏิบัติ โดยเรียนออนไลน์ 100% กับหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีทีมงานผู้สอนสรุปเอกสารการสอนมุ่งการศึกษาที่หลักสำคัญของกฎหมายเพื่อการใช้ทำงานจริง และศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจ และฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติจนท่านมีความรู้ด้านกฎหมายนำไปใช้งานได้ทันทีเพื่อปกป้องตนเอง องค์กรธุรกิจ ครอบครัวและสังคม

การเรียนจะมุ่งเน้นไปที่ภาคปฏิบัติงาน เป็นการเรียนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แบบ VIP มีระบบอีเลิร์นนิงที่เรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ใช้เวลาในการศึกษา 2 คาบเรียน (ประมาณ 100 นาที) ฝึกปฏิบัติจนได้ผลงานในขณะเรียนได้ 1 งาน เช่น เขียนนิติกรรมสัญญาได้ 1 เรื่อง)

เรียนออนไลน์ 100% ผ่าน Google Meet และมีเอกสารประกอบการศึกษา ตัวอย่างเอกสารใช้ทำงาน เช่น สัญญาธุรกิจจำนวน 50 สัญญา

 

  1. วัตถุประสงค์

2.1.เพื่อให้ท่านได้เรียนรู้ สามารถเข้าใจและนำองค์ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

2.3 เพื่อให้ท่านมีทีมงานทนายความอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายแนะนำการดำเนินทำงานและธุรกิจให้เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภ้ย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานกฎหมายดำเนินงาน

 

  1. รายละเอียดโครงการ

3.1 จัดทำหลักสูตรเฉพาะของธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยผู้เรียนได้เลือกเรียนวิชากฎหมายได้ตามต้องการ มีคอร์สเรียนที่ได้ผลผลิตของการเรียนได้ด้วย จำนวน 10 คอร์ส คือ

1.กฎหมายนิติกรรมสัญญา ได้งานเอกสารนิติกรรมสัญญา 1 เรื่อง

2.กฎหมายหนี้และการทวงถามหนี้ ได้เอกสาร หนังสือบอกกล่าวทวงถามหนี้

3.กฎหมายครอบครัว ได้เอกสารตัวอย่างสัญญาก่อนสมรส

4.กฎหมายมรดก ได้เอกสารตัวอย่างการทำพินัยกรรม

5.กฎหมายแรงงาน ได้เอกสารตัวอย่างข้อบังคับการทำงาน และคดีวิเคราะห์

6.กฎหมายซื้อขาย กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตัวอย่างสัญญาซื้อขาย

7.กฎหมายกู้ยืมเงิน ได้ตัวอย่างสัญญากู้ยืมเงินและการค้ำประกันหนี้

8.กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ได้เอกสารคู่มือจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

9.กฎหมาย PDPA กฎหมายความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้เอกสารการจัดทำ PDPA

10.กฎหมายอาญา ความรับผิดทางอาญา ความผิดเกี่ยวกับเพศ, ทรัพย์, หมิ่นประมาท และกฎหมายอาญาที่สำคัญ ได้เอกสารตัวอย่างหนังสือร้องทุกข์ คดีศึกษากฎหมายอาญา

ทั้งนี้ หลักสูตรการศึกษาสามารถนัดหมายเรียนเพิ่มเติมและสอบถามกรณีศึกษาจากหลักกฎหมายและคำพิพากษา เพื่อนำความรู้ไปใช้ได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน

 

3.2.เป็นการเรียนและฝึกอบรมสำหรับหน่วยงาน เรียนได้ครั้งละ 1-5 คน มีเอกสารประกอบการศึกษาให้นำไปใช้ศึกษาเพิ่มเติมได้

 

  1.   คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม

4.1.เป็นผู้บริหารองค์กร ผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้สนใจศึกษากฎหมายเชิงปฏิบัติการ

4.2.เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะศึกษาด้านกฎหมายให้ประสบผลสำเร็จและดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดี

 

6.งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6,900 บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

 

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.ได้รับองค์ความรู้ด้านกฎหมายเชิงปฏิบัตินำไปใช้งานได้ทันที

7.3 ได้รับบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย

 

<<< สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.พิชัย โชติชัยพร Ph.D., Master of Laws

Mobile/Line: 0862310999,   E-Mail: altlimited@yahoo.com

* สมัครโดยโอนเงินค่าเรียนงวดแรกจำนวน 6,900 บาท ในนาม “พิชัย โชติชัยพร”

เข้าบัญชี ธ.กรุงไทย สาขาเทพารักษ์                        เลขที่บัญชี 226-145-6824

*อาจารย์  ผู้สอนและทีมงานทนายความ คุณวุฒิ ปริญญาเอกและปริญญาตรี โท ด้านกฎหมาย เนติบัณฑิตไทย

#google.com,#google.co.th,lawwebservice.com

Leave a Reply