easylawleader

ชื่อ โครงการ             “เรียนกฎหมายอย่างง่าย Easy Law for Doctor/Leader”

ผู้รับผิดชอบโครงการ   ดร.พิชัย  โชติชัยพร กรรมการฝ่ายกฎหมาย
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย, อาจารย์ผู้สอนและโค้ช VIP

เริ่มดำเนินงานโครงการ : ลักษณะโครงการต่อเนื่อง สมัครเรียนและรับบริการได้ทันที

 

1.ความเป็นมาของโครงการ

ในปัจจุบันการประกอบธุรกิจ ผู้บริหารควรมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายและแนวปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจ เช่น กฎหมายนิติกรรมสัญญา หนี้ ละเมิด หุ้นส่วนบริษัท กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินการทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมายการแพทย์ แนวปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพแพทย์ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในการทำงาน มีองค์ความรู้ที่สามารถนำมาใช้ปกป้องคุ้มครองตนเอง การเรียนกฎหมายตามมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปไม่เพียงพอที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

Advanced Legal Technology Limited.  (Advanced) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีความเชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย มีเครือข่ายเป็นสำนักกฎหมายและสถาบันสอนเสริมกฎหมาย Advanced Law บริการงานด้านกฎหมายครบทุกประเภท และการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายตั้งแต่ระดับปริญญาตรี เนติบัณฑิต การสอบเป็นทนายความและการสอบเป็นผู้พิพากษาและอัยการ

โครงการที่ 1 “เรียนกฎหมายอย่างง่าย Easy Law for Doctor/Leader” จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอระบบการเรียนการสอนด้านกฎหมายเชิงปฏิบัติ โดยเรียนออนไลน์กับหลักสูตรมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีทีมงานผู้สอนสรุปเอกสารการสอนมุ่งการศึกษาที่หลักสำคัญของกฎหมายเพื่อการใช้ทำงานจริง และศึกษาจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานด้านธุรกิจ การดำเนินชีวิต และให้มีความรู้ด้านกฎหมายสำหรับปกป้องตนเอง ครอบครัวและสังคม

  1. วัตถุประสงค์

2.1.เพื่อให้ท่านได้เรียนจบเป็นบัณฑิตด้านกฎหมาย อย่างมีมาตรฐานความรู้

2.2.เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพแพทย์และการประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้อง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้จริง

2.3 เพื่อให้ท่านมีทีมงานทนายความอาชีพเป็นที่ปรึกษากฎหมายแนะนำการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างสะดวก ราบรื่น และปลอดภ้ย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสำนักงานกฎหมายดำเนินงาน

  1. แนวทางการดำเนินงาน

5.1.จัดการเรียนการสอนโดยระบบอีเลิร์นนิง และจัดทำเอกสารสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนให้กระชับและตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรการสอนด้านกฎหมาย

5.2.จัดติวสด ติวสรุปให้ทุกสัปดาห์ กรณีผู้เรียนประสงค์เข้าเรียนกับผู้สอนโดยตรง

5.3.สามารถเรียนผ่านระบบวีดีทัศน์หรือไฟล์เสียงประกอบเอกสารการสอน เน้นการฝึกคิด วิเคราะห์กับกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง และคดีจากข่าวสารประจำวัน

5.4.ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีมาตรฐานการเรียนด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้สอน

 

6.งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในโครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวรวมถึงค่าลงทะเบียน ค่าตำราประกอบการเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว สามารถแบ่งชำระเป็นงวดเดือนได้ (2 งวด/ 15 วัน)

 

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.ได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เรียนจบอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานความรู้

7.2.ได้รับความรู้ด้านกฎหมายเชิงปฏิบัตินำไปใช้งานได้ทันที

7.3 ได้รับบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายฟรี และบริการทางกฎหมาย การฟ้องคดี

ต่อสู้คดี การเจรจาต่อรองทางคดี 1 เรื่อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)

 

<<< สอบถามเพิ่มเติมที่ อาจารย์ ดร..พิชัย โชติชัยพร (Notarial Services Attorney)

Mobile/Line: 0862310999,

E-Mail: altlimited@yahoo.com, website: www.advancedlaw9.com

 

* สมัครและเริ่มเรียนโดยโอนเงินค่าเรียนจำนวน 40,000 บาท ในนาม “พิชัย โชติชัยพร”

เข้าบัญชี พร้อมเพย์ 0862310999 หรือ ธ.กรุงไทย เลขที่บัญชี 226-145-6824

 

*อาจารย์ผู้สอนและทีมงานทนายความ คุณวุฒิ ปริญญาเอกและปริญญาตรี โท ด้านกฎหมาย เนติบัณฑิตไทย

*ขอแนะนำหลักสูตรเจ้าของบริษัทกฎหมาย, โครงการจัดการหนี้เชิงกลยุทธ์ จ่ายค่าจ้างเมื่อติดตามหนี้ได้แล้ว (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)

  • เอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ แจ้งให้ส่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้

    #google #เรียนกฎหมาย #ทำคดีฟรี #ปรึกษากฎหมายฟรี #google.co.th #google.com

Leave a Reply