การจัดการหนี้เชิงกลยุทธ์ จ่ายเงินเมื่อตามหนี้ได้

ชื่อ โครงการ               “การจัดการหนี้เชิงกลยุทธ์ จ่ายเงินเมื่อตามได้”

                                         : Strategic Obligation Management ”

ผู้รับผิดชอบโครงการ     ดร.พิชัย  โชติชัยพร, Ph.D,. Master of Laws
Managing Director of Advanced Legal Technology Limited.

เริ่มดำเนินงานโครงการ ลักษณะโครงการดำเนินงานต่อเนื่อง สมัครและรับบริการได้ทันที

1.ความเป็นมาของโครงการ

การดำเนินธุรกิจย่อมมีลูกหนี้ทางการค้า หรือลูกหนี้ผู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญา กฎหมายในปัจจุบันได้บัญญัติการทวงถามหนี้ไว้ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับ ซึ่งเป็นภาระของเจ้าหนี้ต้องทวงถามหนี้อย่างระมัดระวัง และลูกหนี้ที่ขาดความรับผิดชอบมักหาทางหลีกเลี่ยงการชำระหนี้โดยมีวิธีการหลายอย่างทำให้เจ้าหนี้ไม่สามารถบังคับชำระหนี้เป็นตัวเงินได้ตามต้องการ

โครงการ การจัดการหนี้เชิงกลยุทธ์ จ่ายเงินเมื่อตามได้” จัดทำโดย Advanced Legal Technology Limited. มีความเชี่ยวชาญในงานด้านกฎหมาย มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการทวงถามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ดำเนินคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ ทำให้มีประสิทธิภาพในการทวงถามหนี้ได้โดยมีการประกันผลงานให้ผู้ว่าจ้างชำระค่าบริหารจัดการหนี้เมื่อติดตามหนี้ได้แล้ว

Advanced Legal Technology Limited.  (Advanced Legal) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำงานด้านกฎหมายทุกประเภทงาน ให้บริการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายขั้นสูง บริหารงานโดยอาจารย์ ทค. ดร. พิชัย  โชติชัยพร กรรมการผู้จัดการ
มีประสบการณ์ด้านกฎหมายสามสิบปี มีการนำระบบการติดตามหนี้แบบครบวงจรโดยดำเนินการทวงถามหนี้แบบใช้กลยุทธ์ติดตามสืบทรัพย์เพื่อการนำมาชำระหนี้รวมถึงการฟ้องคดีล้มละลายเพื่อให้ลูกหนี้นำเงินมาชำระหนี้ หากลูกหนี้ละเลยย่อมเหมือนการถูกประหารชีวิตในการดำเนินธุรกิจ จึงมักจะยอมชำระหนี้ให้ตามที่มีภาระผูกพันต่อกัน รวมไปถึงการใช้ยุทธวิธีการเจรจาต่อรอง ไกล่เกลี่ยโดยเน้นให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายหากลูกหนี้ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยงการชำระหนี้

 

  1. วัตถุประสงค์

2.1.เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับการชำระหนี้อย่างรวดเร็ว

2.2.เพื่อให้ผู้ร่วมโครงการได้รับบริการงานกฎหมายจากทีมงานอาชีพที่เน้นผลสำเร็จของงานเป็นสำคัญ

 

  1. รายละเอียดโครงการ

เมื่อตกลงว่าจ้างให้ติดตามทวงถามหนี้ สืบทรัพย์บังคับคดี ฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายและการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง โดยทีมงานของผู้รับจ้างจะดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายโดยเร็ว มีการรายงานผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ………………………..” (เอกสารรายละเอียดโครงการจะส่งเพิ่มเติมให้ทางอีเมล์ต่อไป)

  1.   คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

เป็นเจ้าหนี้หรือตัวแทนของเจ้าหนี้ มีหนี้ไม่น้อยกว่าหนึ่งล้านบาท และต้องการรับบริการการติดตามทวงถามหนี้ที่เน้นผลสำเร็จของงาน

 

  1. แนวทางการดำเนินงาน

จัดการสืบทรัพย์บังคับคดี ยึดอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ รวมถึงการฟ้องคดีแพ่ง คดีอาญา คดีล้มละลายและงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้โดยรวดเร็ว

 

6.งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในโครงการฯ เป็นเงินร้อยละ 15 ของทุนทรัพย์ที่ฟ้องคดีหรือตามจำนวนหนี้ที่ต้องการทวงถาม ค่าจ้างดังกล่าวไม่รวมถึงเงินค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี เงินที่ต้องจ่ายให้เจ้าพนักงานบังคับคดี ค่าสำนวน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น   เกี่ยวกับการบังคับคดี เช่น การดูแลการขายทรัพย์สินของลุกหนี้ในต่างจังหวัด เป็นต้น

 

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.ได้รับการชำระหนี้โดยรวดเร็ว

7.2.ได้รับบริการทวงถามหนี้ สืบทรัพย์ บังคับคดี ดำเนินคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ จากทีมงานที่มีประสบการณ์ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูง

7.3 ได้รับบริการการให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

7.4 ไม่ต้องชำระค่าจ้างจำนวนมาก เน้นผลสำเร็จของงาน จ่ายเงินค่าจ้างเมื่อติดตาม

ทวงถามหนี้ได้แล้วตามสัญญาบริการ

 

 

<<< สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ดร.พิชัย โชติชัยพร (Attorney at Law)

Mobile/Line: 0862310999, E-Mail: altlimited@yahoo.com

Website: advancedlaw9.com

 

#ทวงถามหนี้, #ทวงหนี้, #สืบทรัพย์, #บังคับคดี
#ฟ้องล้มละลาย

#google, #google.co.th, #google.com

Leave a Reply