ความรู้เกี่ยวกับการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย

การประกันตัว คือ…

การประกันตัว คือ การขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาในระหว่างการสอบสวนหรือขอให้ปล่อยจำเลยในระหว่างพิจารณาอุทธรณ์ ฎีกา เป็นการชั่วคราว

ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอประกัน  ได้แก่…

  1. ผู้ต้องหาหรือจำเลย
  2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง เช่น ญาติ พี่น้อง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือเพื่อน เป็นต้น

– จะเรียกกันว่า “นายประกัน”

หลักประกัน  ได้แก่…

               หลักประกัน ที่นำมายื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว มี 2 ประเภท คือ

1.ใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน

2.ใช้บุคคลเป็นประกัน

หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นประกัน  ได้แก่…

หลักทรัพย์ที่ใช้ประกันตัวต้องไม่มีภาระผูกพันอันอาจกระทบต่อการบังคับคดี

1.เงินสด

2.ที่ดินมีโฉนด / หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 / น.ส.3 ก)

3.ห้องชุดมีโฉนดที่ดินและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด

4.ทรัพย์สินมีค่าอย่างอื่นที่กำหนดราคามูลค่าที่แน่นอนได้

เช่น พันธบัตรรัฐบาล, สลากออมสิน, ใบรับฝากประจำของธนาคาร, ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออก, เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรองซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินได้ในวันที่ทำสัญญาประกัน, หนังสือรับรองจากธนาคารเพื่อชำระเบี้ยปรับแทนในกรณีผิดสัญญาประกัน เป็นต้น

5.หนังสือรับรองของบริษัทประกันภัย กรณีการประกันภัยอิสรภาพ

6.ใช้บุคคลเป็นประกัน

ใช้บุคคลเป็นประกัน  ทำได้อย่างไร

1.บุคคลนั้นต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือรายได้แน่นอน

เช่น ข้าราชการ, ข้าราชการบำนาญ, สมาชิกรัฐสภา, ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

2.ต้องเป็นผู้มีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาหรือจำเลย

เช่น เป็นบุพการี, เป็นผู้สืบสันดาน, สามี ภริยา ญาติ พี่น้อง ผู้บังคับบัญชา นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวพันโดยทางสมรส หรือบุคคลอื่นที่ศาลเห็นว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

ทนายความ ใช้ตำแหน่งเป็นหลักประกัน  ได้หรือไม่  

ทนายความประกันตนเองหรือญาติได้ (ทนายความประกันได้เฉพาะญาติสนิทตาม ป.พ.พ.ม.1629 และคู่สมรส)

ผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ สามารถใช้ตำแหน่งประกันตัวเอง ได้หรือไม่

ผู้ประกอบวิชาชีพ เช่น แพทย์ เภสัชกร พยาบาล วิศวกร สถาปนิก ทนายความ ผู้สอบบัญชี ครู ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน หรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่นที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันตัวได้ อาจใช้ตนเองเป็นหลักประกันได้ (ประกันตนเอง)[1]

[1] “คำแนะนำการประกันตน” แผ่นพับส่วนบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดศรีสะเกษ

 

หลักฐานประกอบหลักประกัน [2]

 

“ที่ดิน” “ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง” “ห้องชุด”

               – หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินของสำนักงานที่ดิน ออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

– หนังสือประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างที่น่าเชื่อถือ

– หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด และหนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน

– โฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./น.ส.3

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน, คู่สมรส

– หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส

– สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส

– สำเนาทะเบียนหย่า, ใบมรณบัตร

“เงินสด”

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– สำเนาทะเบียนบ้าน

“สมุดเงินฝาก”

– หนังสือรับรองของธนาคารว่ามียอดเงินฝากคงเหลือปัจจุบัน พร้อมระบุข้อความว่าธนาคารจะไม่ให้ถอนเงินจำนวนดังกล่าวจนกว่าจะได้รับคำสั่งเปลี่ยนแปลงจากศาลก่อน

– หนังสืออายัดยอดเงินฝาก

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของสมุดเงินฝาก

– สำเนาทะเบียนบ้าน

 “ใช้ตำแหน่งบุคคล”

– หนังสือรับรองของต้นสังกัดแสดงสถานะ ตำแหน่ง ระดับอัตราเงินเดือนและระบุให้ชัดเจนว่านำไปประกันใคร

– สลิปเงินเดือนล่าสุดที่มีเงินคงเหลือหลังหักภาระต่างๆ แล้ว

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ

– สำเนาบัตรประจำตัวของคู่สมรส

– หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส

– สำเนาทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส

– สำเนาทะเบียนหย่า, ใบมรณบัตร

“ประกันอิสรภาพ”

– หนังสือรับรองกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย

[2] ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธรควนขนุน จังหวัดพัทลุง

 

การพิจารณาปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ควรกำหนดวงเงินประกันโดยเทียบเคียงกับระวางโทษดังต่อไปนี้เว้นแต่ เกณฑ์มาตรฐานกลางกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น [3] 

 

คดีระวางโทษตามกฎหมาย วงเงินประกัน/บาท
จำคุกไม่เกิน 5 ปี

จำคุกไม่เกิน 10 ปี

จำคุก 10- 15 ปี

จำคุก 5 – 20 ปี

จำคุก 10- 20 ปี

จำคุก 15 – 20 ปี

จำคุก 5 – 20 ปี / จำคุกตลอดชีวิต

จำคุก 15 – 20 ปี /จำคุกตลอดชีวิต

จำคุก 5 – 20 ปี /จำคุกตลอดชีวิต /ประหารชีวิต

จำคุก 15 – 20 ปี จำคุกตลอดชีวิต ประหารชีวิต

จำคุกตลอดชีวิต

ประหารชีวิต

ไม่เกิน 100,000

ไม่เกิน 200,000

200,000 – 300,000

100,000 – 400,000

200,000 – 400,000

300,000 – 400,000

100,000 – 800,000

300,000 – 800,000

100,000 – 1,000,000

300,000 – 1,000,000

500,000 – 800,000

500,000- 1,000,000

 

[3] แนวทางการใช้บัญชีเกณฑ์มาตรฐานกลางหลักประกันการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยสำหรับศาลอาญา ศาลอาญาธนบุรี ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลจังหวัด และศาลแขวง ตามคำแนะนำของประธานศาลฎีกา

ความรู้กฎหมายโดย อ.เกด ศิวาพร คารวนันท์

Leave a Reply