Judge

หลักสูตรเดอะจัสด์ เริ่มต้นนิติศาสตรบัณฑิต จนสอบผ่านเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการในหลักสูตรเดียว

The Judge Program

 

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เรียนจบอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานความรู้

7.2.ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาว่าความจากสภาทนายความ เพื่อประกอบอาชีพทนายความหรือนำคุณสมบัติการเป็นทนายความไปใช้สอบเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา

7.3 ได้รับประกาศนียบัตรเนติบัณฑิต เพื่อสอบเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา

7.3 ได้รับการติวและโค้ชเพื่อสอบเป็นอัยการ หรือผู้พิพากษา รับรองผลจนสอบผ่าน

7.4.ได้รับบริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

<<< สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร. พิชัย โชติชัยพร, Ph.D., Master of Laws.

Mobile/Line: 0862310999, E-Mail: altlimited@yahoo.com

Leave a Reply