หลักสูตรเจ้าของบริษัทกฎหมาย Law Firm Owner

ชื่อ โครงการฝึกอบรม    “หลักสูตรเจ้าของบริษัทกฎหมาย Law Firm Owner”

ผู้รับผิดชอบโครงการ     อาจารย์ ดร.พิชัย  โชติชัยพร กรรมการฝ่ายกฎหมาย
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

เริ่มดำเนินงานโครงการ ลักษณะโครงการต่อเนื่อง สมัครเรียนและรับบริการได้ทันที

  • เรียนแบบ Easy Law เพียงวันละ 40 นาที สอบผ่านได้ทั้งระดับนิติศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตเป็นทนายความ โดยทุกหลักสูตรรับรองผลจนสอบผ่าน
  • ดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดีจากอาจารย์ผู้สอน เรียนแบบสบาย ๆ สอบถามปัญหาการเรียนได้ตลอดเวลา
  • เป้าหมายการเป็นเจ้าของบริษัทกฎหมาย Law Firm Owner ได้ในหลักสูตรเดียว

1.ความเป็นมาของโครงการ

การเรียนการสอนวิชากฎหมายในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังมีรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม ผู้เรียนต้องเดินทางเข้าเรียนเพื่อรับการสอน หลายแห่งพยายามพัฒนาระบบออนไลน์มาช่วยสอน แต่ยังมีปัญหาด้านเนื้อหาของบทเรียนไม่สมบูรณ์และขาดทักษะในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงให้มีความสมบูรณ์แบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้บริบูรณ์ การเรียนออนไลน์ที่ต้องดูแลผู้เรียนจำนวนมาก ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การติดอยู่ในกรอบของระเบียบราชการไม่สามารถฝึกอบรมผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา บัณฑิตต้องดิ้นรนขวนขวายหาหนทางในการประกอบอาชีพด้วยความลำบาก จากประสบการณ์สัมมนาของผมที่ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานการศึกษา มหาวิทยาลัยมาต่อเนื่องตลอดการเป็นกรรมการบริหารสมาคมอีเลิร์นแห่งประเทศไทยมาห้าสมัย ได้รู้ปัญหาการศึกษาวิชาชีพกฎหมาย จึงได้จัดทำหลักสูตรการเป็นเจ้าของบริษัทกฎหมาย โดยผู้ฝึกอบรมจะจบ ป.ตรี จากมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความฯ ได้รับประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษอาชีพกฎหมาย ได้รับประกาศนียบัตร Notarial Services Attorney จากสภาทนายความ ได้รับวุฒิบัตรการแปลภาษาอังกฤษด้านกฎหมายจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พร้อมดูแลเปิดบริษัทกฎหมายและรับงานได้เองโดยผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้จนสามารถดำเนินงานได้ด้วยตนเอง รับรองความคุ้มค่าของโครงการ เพราะผมทำโครงการแบบรับรองผลจนสอบผ่าน เพื่อความสำเร็จของทุกท่าน
– กรณีต้องการสอบเป็นผู้พิพากษาหรืออัยการ ผมยินดีเป็นโค้ชส่วนตัวให้จนสอบผ่านได้ตามที่ตั้งใจ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.-ไลน์ 0862310999
– ยินดีรับสมัคร ผู้เรียนทุกระดับ ไม่จำกัดอายุ และไม่จำกัดวุฒิการศึกษา สามารถปรับวุฒิหรือนำวุฒิการศึกษาทุกระดับมาเรียนได้

2.วัตถุประสงค์

2.1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจบเป็นบัณฑิตด้านกฎหมายและจบหลักสูตรวิชาว่าความจากสภาทนายความ อย่างมีมาตรฐานความรู้

2.2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเพื่อประกอบวิชาชีพทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย อันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ รายได้ดี เป็นที่ยกย่องของสังคม

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจบประกาศนีบัตรภาษาอังกฤษวิชาชีพกฎหมาย, วุฒิบัตรการแปลเอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษ และประกาศนีบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (ทนายความโนตารี) เพื่อประกอบอาชีพกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รายละเอียดโครงการเดอะลอว์เยอร์ สุดยอดทนายความมืออาชีพ

3.1.ผู้เรียนเรียนวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด มีมาตรฐานการศึกษาสูงอยู่ในห้าอันดับแรกของมาตรฐานการศึกษาด้านกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายในโครงการที่เหมาะสม โดยมีติวเตอร์คอยดูแลจนจบการศึกษาอย่างมีมาตรฐานความรู้ มีการวางแผนการศึกษาให้ สรุปวิชาเรียนประจำภาค เรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว พร้อมมีระบบอีเลิร์นนิงเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามปัญหาการเรียนได้ตลอดเวลา

3.2.เป็นการเรียนแบบเหมาจ่ายจนสอบผ่าน ราคาค่าเรียนได้รวมค่าเทอม ค่าตำราเรียน ค่าใช้จ่ายอื่นไว้ทั้งหมดแล้ว เหมาจ่ายจนจบการศึกษาแถมระบบติวทนายความออนไลน์ผ่านระบบอีเลิร์นนิง มีการรับรองผลจนสอบผ่าน ด้วยสถิติสอบผ่าน 100% และมีสัญญาบริการติวเตอร์ VIP/รับรองผลการศึกษาจนสอบผ่าน

  1. คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม

4.1.ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา ทุกคนสามารถสมัครเรียนและฝึกอบรมได้ ทั้งผู้ที่เรียนจบปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้ว หรือกรณีจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถรับบริการสอนเสริมและปรับวุฒิจนมีคุณสมบัติเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

4.2.เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะศึกษาด้านกฎหมายให้ประสบผลสำเร็จและดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดี

  1. แนวทางการดำเนินงาน

5.1.จัดการเรียนการสอนโดยระบบอีเลิร์นนิง และจัดทำเอกสารสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนให้กระชับและตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรการสอนด้านกฎหมาย

5.2.จัดติวออนไลน์แบบเผชิญหน้า ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

5.3.สามารถเรียนผ่านไฟล์วีดีทัศน์หรือไฟล์เสียงประกอบเอกสารการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา

5.4.เน้นการทำแบบทดสอบฝึกเขียนการตอบกฎหมายพร้อมชี้แนะข้อบกพร่องในการเขียนตอบ

5.5.ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีมาตรฐานการเรียนด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้สอน

5.6 เป็นการเรียนออนไลน์ 100 % ผ่านระบบ google meet หรือ ไลน์ และเข้าสอบเทอมละ 2 วัน  ปีละ 4 วัน (เสาร-อาทิตย์)

  • เรียนแบบ Easy Law เพียงวันละ 40 นาที สอบผ่านได้ทั้งระดับนิติศาสตรบัณฑิต และใบอนุญาตเป็นทนายความ โดยทุกหลักสูตรรับรองผลจนสอบผ่าน
  • ดูแล เอาใจใส่เป็นอย่างดีจากอาจารย์ผู้สอน เรียนแบบสบาย ๆ สอบถามปัญหาการเรียนได้ตลอดเวลา

6.งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมถึงค่าเทอม ค่าตำราประกอบการเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว สามารถแบ่งชำระได้   (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยของรัฐ เรียนจบอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานความรู้

7.2.ได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความ เพื่อประกอบอาชีพทนายความหรือนำคุณสมบัติการเป็นทนายความไปใช้สอบเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา

7.3 ได้รับประกาศนีบัตรภาษาอังกฤษวิชาชีพกฎหมายหลักสูตร 1 ปี

7.4 ได้รับวุฒิบัตรการแปลเอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษ จาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

7.5 ได้รับประกาศนีบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ เพื่อประกอบอาชีพกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.6 ได้รับวุฒิบัตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รับรองหลักสูตรโดย คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ

7.7 ได้รับบริการการให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

7.8 ได้รับการฝึกอบรมการประกอบอาชีพด้านกฎหมายจนสามารถเปิดบริษัทกฎหมายเป็นของตนเอง

7.9 เป็นพี่เลี้ยงและโค้ช แนะนำ ช่วยเหลือ ให้การเปิดบริษัทกฎหมายประสบความสำเร็จ

*ทีมอาจารย์ผู้สอนและติวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาเอก และปริญญาตรี – โทด้านกฎหมาย, เนติบัณฑิต


อำนวยการสอนโดย อาจารย์ ดร.พิชัย โชติชัยพร
คุณวุฒิ Master of Laws,  Ph.D. (Peace Studies)

Contact: 0862310999
Tel./Line 0862310999

Leave a Reply