กรกฎาคม 27, 2023 In ข่าวสาร

บริการทางกฎหมาย สืบทรัพย์ บังคับคดี

การสืบทรัพย์เพื่อการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา คือ การค้นหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ คู่สมรส และทายาท ประกอบด้วยทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน สิ่งปลูกสร้าง และสังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าที่สามารถทำการยึดหรืออายัดได้ทั้งปวง บัญชีเงินฝากธนาคาร สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ เป็นต้น เป็นการสืบทรัพย์หาที่อยู่ ที่ตั้งของทรัพย์ เพื่อดำเนินการบังคับคดีเพื่อให้ได้เงินมาชำระหนี้กับลูกหนี้

การทวงถามหนี้ นั้น เนื่องจากปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ตั้งข้อจำกัดในการทวงหนี้ไว้หลายประการ เช่น ทวงหนี้ได้วันละครั้ง ต้องทวงหนี้ด้วยความสุภาพ ห้ามทวงหนี้ในเวลากลางคืน ฯลฯ หากฝ่าฝืนมีโทษทางอาญา ทั้งจำคุกและปรับ จึงควรให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมายที่มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการดำเนินคดีให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการเจรจาต่อรองเพื่อได้รับการชำระหนี้

สำนักกฎหมายแอดวานซ์ฯ ขอเสนอบริการสืบทรัพย์ บังคับคดี ทวงถามหนี้ โดยเฉพาะการทวงถามหนี้โดยใช้หลักกฎหมายใหม่ เจ้าหนี้สามารถขอศาลให้มีคำพิพากษาในมูลหนี้ที่มีโดยไม่ต้องฟ้องคดี เพื่อหากไม่ชำระหนี้ตามกำหนดสามารถบังคับคดีได้โดยไม่ต้องฟ้องคดี

ขั้นตอนการทำงานโดยสังเขปของสำนักฯ คือ จะเรียกเก็บค่าวิชาชีพกฎหมายเมื่อเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้หรือยึด อายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ได้แล้ว โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายเริ่มต้นในการทำงานจำนวนไม่มาก เมื่องานสำเร็จตามที่ตกลงจึงค่อยชำระค่าทำงาน ทำให้ผู้รับบริการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างงานได้เป็นอย่างดี และได้รับผลสำเร็จของงานตามที่คาดหมาย

กระบวนการทำงานจะทำการสืบทรัพย์ ยึดและอายัดทรัพย์ ดูแลการขายทอดตลาด นำเงินที่ได้ส่งให้เจ้าหนี้

กระบวนการทำงานการทวงถามหนี้ ปฏิบัติการทวงถามหนี้โดยถูกต้องตามกฎหมาย และกรณีเจ้าหนี้ต้องการมีหลักประกันโดยมีคำพิพากษาของศาลเกี่ยวกับการทำข้อตกลงว่าจะชำระหนี้ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน หากไม่ชำระยอมให้บังคับคดีได้ทันที ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟ้องคดี

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของบริการได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

–  ผู้ให้บริการ ดร.พิชัย โชติชัยพร เจ้าของสำนักกฎหมาย
รายละเอียดโปรไฟล์ ดร.พิชัย ดูจากเมนู “ทีมงานทนายความ”

โทร.-ไลน์ 0862310999
อีเมล์ altlimited@yahoo.com

Leave a Reply