กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10409/2555 การทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว สัญญาดังกล่าวย่อมผูกพันคู่ความ

กรณีศึกษาจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10409/2555 การทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว สัญญาดังกล่าวย่อมผูกพันคู่ความ

ประเด็นศึกษา
ในการทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลได้มีคำพิพากษาแล้ว สัญญาดังกล่าวย่อมผูกพันคู่ความ เมื่อในสัญญาไม่มีข้อตกลงเรื่องการที่จำเลย (ผู้ให้เช่าซื้อ) มีอำนาจยึดรถยนต์ที่เช่าซื้อ จึงไม่มีสิทธิที่จะไปยึดรถยนต์พิพาทได้อีก การกระทําของจําเลยที่มอบหมายให้พนักงานของจําเลยไปยึดรถยนต์พิพาทแล้วนําออกขายทอดตลาด จึงเป็นการผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ และทําให้โจทก์เสียหายอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จำเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 10409/2555  ก่อนคดีนี้จําเลยได้นําหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์พิพาทมาฟ้อง ให้โจทก์รับผิดแล้ว แต่ภายหลังตกลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันซึ่งศาลจังหวัด ขอนแก่นได้พิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกล่าวและคําพิพากษาตามยอมถึงที่สุดแล้ว ผลของสัญญาประนีประนอมยอมความย่อมทําให้สิทธิของจําเลยที่จะเรียกร้องให้ โจทก์รับผิดตามสัญญาเช่าซื้อเดิมเป็นอันระงับสิ้นไปตาม ป.พ.พ.มาตรา 852 จําเลยคงมีสิทธิ เรียกร้องให้โจทก์ชําระหนี้แก่ตนตามสัญญาประนีประนอมยอมความเท่านั้น เนื่องจาก คําพิพากษาตามยอมย่อมมีผลผูกพันคู่ความตาม ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง แต่สัญญาประนี ประนอมยอมความในคดีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของคําพิพากษา เมื่อข้อตกลงตาม สัญญาประนีประนอมยอมความระบุไว้เพียงว่าหากโจทก์ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคําพิพากษาผิดนัด โจทก์ยินยอมให้จําเลยบังคับเอาหนี้ที่เหลือได้ทั้งหมด โดยไม่มีข้อความใดระบุให้สิทธิแก่ จําเลยติดตามยึดรถยนต์พิพาทคืน ดังนั้นเมื่อโจทก์ผิดนัดชําระหนี้จําเลยก็ชอบที่จะร้องขอ ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีไปดําเนินการบังคับคดีเอากับหนี้ที่เหลือตามคําพิพากษาตามยอม ทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ยได้ทันทีเท่านั้น ไม่มีสิทธิที่จะไปยึดรถยนต์พิพาทได้อีก การกระทําของ จําเลยที่มอบหมายให้พนักงานของจําเลยไปยึดรถยนต์พิพาทแล้วนําออกขายทอดตลาด จึงเป็น การผิดสัญญาประนีประนอมยอมความและเป็นการจงใจกระทําต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย ทํา ให้โจทก์เสียหายอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ จําเลยจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ แก่โจทก์

ผู้หมายเหตุ
ดร.พิชัย โชติชัยพร (Notarial Services Attorney)
Tel./Line 0862310999
Advanced Legal Law Office

www.advancedlaw9.com

Leave a Reply