มกราคม 2, 2023 In ข่าวสาร

โครงการเดอะลอว์เยอร์-จบ ป.ตรี+ตั๋วทนาย+ฝึกอบรมทนายฯ

โครงการเดอะลอว์เยอร์ สุดยอดทนายความอาชีพ The Lawyer Professional

ชื่อ โครงการฝึกอบรม    “เดอะลอว์เยอร์ สุดยอดทนายความมืออาชีพ”

: The Lawyer Profestional System (LPS)”

ผู้รับผิดชอบโครงการ     อาจารย์ ดร.พิชัย  โชติชัยพร กรรมการฝ่ายกฎหมาย
สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

เริ่มดำเนินงานโครงการ ลักษณะโครงการต่อเนื่อง สมัครเรียนและรับบริการได้ทันที

1.ความเป็นมาของโครงการ

การเรียนการสอนวิชากฎหมายในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังมีรูปแบบการสอนแบบดั้งเดิม ผู้เรียนต้องเดินทางเข้าเรียนเพื่อรับการสอน หลายแห่งพยายามพัฒนาระบบออนไลน์มาช่วยสอน แต่ยังมีปัญหาด้านเนื้อหาของบทเรียนไม่สมบูรณ์และขาดทักษะในการพัฒนาระบบอีเลิร์นนิงให้มีความสมบูรณ์แบบเพื่อใช้ในการเรียนการสอนได้บริบูรณ์ การเรียนออนไลน์ที่ต้องดูแลผู้เรียนจำนวนมาก ทำให้ขาดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การติดอยู่ในกรอบของระเบียบราชการไม่สามารถฝึกอบรมผู้เรียนให้สามารถประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษา บัณฑิตต้องดิ้นรนขวนขวายหาหนทางในการประกอบอาชีพด้วยความลำบาก จึงเป็นที่มาของโครงการนี้

2.วัตถุประสงค์

2.1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจบเป็นบัณฑิตด้านกฎหมายและจบหลักสูตรวิชาว่าความจากสภาทนายความ อย่างมีมาตรฐานความรู้

2.2.เพื่อให้ผู้เรียนได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความเพื่อประกอบวิชาชีพทนายความหรือที่ปรึกษากฎหมาย อันเป็นอาชีพที่มีเกียรติ รายได้ดี เป็นที่ยกย่องของสังคม

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนจบประกาศนีบัตรภาษาอังกฤษวิชาชีพกฎหมาย, วุฒิบัตรการแปลเอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษ และประกาศนีบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ (ทนายความโนตารี) เพื่อประกอบอาชีพกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. รายละเอียดโครงการเดอะลอว์เยอร์ สุดยอดทนายความมืออาชีพ

3.1.ผู้เรียนเรียนวิชากฎหมายจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยระบบเปิด มีมาตรฐานการศึกษาสูงอยู่ในห้าอันดับแรกของมาตรฐานการศึกษาด้านกฎหมาย มีค่าใช้จ่ายในโครงการที่เหมาะสม โดยมีติวเตอร์คอยดูแลจนจบการศึกษาอย่างมีมาตรฐานความรู้ มีการวางแผนการศึกษาให้ สรุปวิชาเรียนประจำภาค เรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว พร้อมมีระบบอีเลิร์นนิงเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา สอบถามปัญหาการเรียนได้ตลอดเวลา

3.2.เป็นการเรียนแบบเหมาจ่ายจนสอบผ่าน ราคาค่าเรียนได้รวมค่าเทอม ค่าตำราเรียน ค่าใช้จ่ายอื่นไว้ทั้งหมดแล้ว เหมาจ่ายจนจบการศึกษาแถมระบบติวทนายความออนไลน์ผ่านระบบอีเลิร์นนิง มีการรับรองผลจนสอบผ่าน ด้วยสถิติสอบผ่าน 100% และมีสัญญาบริการติวเตอร์ VIP/รับรองผลการศึกษาจนสอบผ่าน

  1. คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรม

4.1.ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา ทุกคนสามารถสมัครเรียนและฝึกอบรมได้ ทั้งผู้ที่เรียนจบปริญญาสาขาใดสาขาหนึ่งมาแล้ว หรือกรณีจบการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี สามารถรับบริการสอนเสริมและปรับวุฒิจนมีคุณสมบัติเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ (ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)

4.2.เป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจะศึกษาด้านกฎหมายให้ประสบผลสำเร็จและดำรงตนเป็นนักกฎหมายที่ดี

  1. แนวทางการดำเนินงาน

5.1.จัดการเรียนการสอนโดยระบบอีเลิร์นนิง และจัดทำเอกสารสรุปเนื้อหาการเรียนการสอนให้กระชับและตรงประเด็นตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรการสอนด้านกฎหมาย

5.2.จัดติวออนไลน์แบบเผชิญหน้า ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

5.3.สามารถเรียนผ่านไฟล์วีดีทัศน์หรือไฟล์เสียงประกอบเอกสารการสอนได้ทุกที่ ทุกเวลา

5.4.เน้นการทำแบบทดสอบฝึกเขียนการตอบกฎหมายพร้อมชี้แนะข้อบกพร่องในการเขียนตอบ

5.5.ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน เน้นให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างมีมาตรฐานการเรียนด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดีจากผู้สอน

6.งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในโครงการรวมถึงค่าเทอม ค่าตำราประกอบการเรียนและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว สามารถแบ่งชำระได้   (โปรดสอบถามเพิ่มเติม)

7.ผลประโยชน์ที่ได้รับ

7.1.ได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต เรียนจบอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานความรู้

7.2.ได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาว่าความจากสภาทนายความ เพื่อประกอบอาชีพทนายความหรือนำคุณสมบัติการเป็นทนายความไปใช้สอบเป็นอัยการหรือผู้พิพากษา

7.3 ได้รับประกาศนีบัตรภาษาอังกฤษวิชาชีพกฎหมายหลักสูตร 1 ปี, วุฒิบัตรการแปล

เอกสารกฎหมายภาษาอังกฤษ และประกาศนีบัตรทนายความผู้รับรองเอกสารและลายมือชื่อ เพื่อประกอบอาชีพกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4 ได้รับบริการการให้คำปรึกษาทางกฎหมายโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

*ทีมอาจารย์ผู้สอนและติวเตอร์ คุณวุฒิปริญญาเอก และปริญญาตรี – โทด้านกฎหมาย, เนติบัณฑิต


อำนวยการสอนโดย อาจารย์ ดร.พิชัย โชติชัยพร
คุณวุฒิ Master of Laws,  Ph.D. (Peace Studies)

Contact: 0862310999
Tel./Line 0862310999

Leave a Reply