คอร์สสอนทำคดี-ยื่นฟ้องออนไลน์-TheLawyer-คอร์สแวร์สำหรับผู้บริหาร

≤≤≤≤ ปัจจุบันระบบงานของศาลได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลทำให้สามารถทำคดีทางออนไลน์ทั้งการต่อสู้คดี
ยื่นฟ้องคดี การจัดการมรดก สามารถทำงานผ่านทางออนไลน์ได้

สำนักกฎหมาย Advanced Law Office ยินดีเสนอโครงการ การยื่นฟ้อง ทำคดีออนไลน์ด้วยตนเอง เป็นคอร์สที่สอนการทำคดีออนไลน์ได้ด้วยตนเอง สามารถยื่นฟ้องคดี ยื่นคำร้องขอจัดการมรดก ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาก่อนฟ้องคดี ซึ่งทำให้ประหยัดค่าขึ้นศาลและค่าทนายความ

เป็นคอร์สเรียนและฝึกอบรมออนไลน์ โดยทางท่านสามารถเรียนรู้วิชากฎหมายตามหลักสูตรที่เลือกเรียน เช่น กฎหมายว่าด้วยหนี้ การทวงถามหนี้ จะสอนถึงบ่อเกิดแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ ความระงับแห่งหนี้ บางกรณีหากไม่เข้าใจกฎหมายแม้เพียงพิมพ์ถ้อยคำทางแชทไลน์ โดยอ้างว่า เขียนไปทำนองประชดแฟนเก่าที่ไม่ยอมคืนเงินที่ยืมไป ว่าไม่อยากให้มีเวรกรรมต่อกันจึงยกหนี้จำนวนหกแสนกว่าบาทให้ มาเป็นคดีศึกษาว่า กรณีเขียนถ้อยคำทำนองดังกล่าวกฎหมายถือว่า เป็นการปลดหนี้อยู่ในเรื่อง “ความระงับแห่งหนี้” จึงถือว่าไม่มีหนี้ต่อกัน จึงสูญเสียสิทธิในหนี้จำนวนดังกล่าว

ในกรณีการทวงหนี้ ปัจจุบันได้มีกฎหมายว่าด้วยการทวงหนี้ เจ้าหนี้ทวงหนี้หลังหกโมงเย็นจะมีความผิดทางกฎหมาย ทวงหนี้ไม่สุภาพอาจมีโทษปรับและจำคุก ในทางแก้ปัญหาเชิงกฎหมายสามารถใช้วิธียื่นหนังสือบอกกล่าวทวงถามทางไปรษณีย์หรือออนไลน์ให้ลูกหนี้ชำระภายในกำหนด 7 วัน หรือ 15 วัน หากไม่ชำระจะดำเนินคดีซึ่งเราสามารถยื่นฟ้องคดีออนไลน์ได้เอง เพื่อให้ลูกหนี้ได้เข้าสู่กระบวนการทางศาลเพื่อดำเนินการต่อไปให้เกิดคำพิพากษาที่มีความแน่นอนกว่าสัญญากู้ สัญญาซื้อขาย เพราะสามารถบังคับคดีได้เมื่อไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษานั้น

ทั้งนี้ มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน ดังรายละเอียดคอร์สแวร์ ดังนี้

          ≤≤≤ รายละเอียดคอร์สแวร์สำหรับผู้บริหาร 9 หลักสูตรและคอร์สแวร์อื่น

 

เรียนออนไลน์ ผ่านระบบอีเลิร์นนิง สอบถามได้แบบตลอดเวลาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย บริการทางกฎหมาย เช่น ปรึกษากฎหมาย สอนร่างสัญญา ทำคดีทางออนไลน์ได้เอง ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

ค่าเรียนเริ่มต้นพร้อมบริการทางกฎหมาย หลักสูตรละ 25,000 บาทต่อ 1 ท่าน ระยะเวลาเรียนหลักสูตรละหนึ่งเดือน เรียนจบแล้วเข้าสอบได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยของรัฐ

สมัครเรียนสองท่าน หรือ สองหลักสูตร ขึ้นไป ฟรี ค่าสมัครสอบท่านละ 1,100 บาทให้กับทุกท่าน
ทุกหลักสูตร รับฟรี การให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย การทำคดีทางออนไลน์ฟรี (1 เดือน/ 1 คอร์ส)

 

หลักสูตรที่ 1 คอร์สแวร์กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  กฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า และวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญา บริการทางกฎหมายจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร่างสัญญา ข้อตกลงที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้คำปรึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรที่ 2 คอร์สแวร์กฎหมายดิจิทัล

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ บริการทางกฎหมายดิจิทัล ร่างสัญญา ข้อตกลงที่เกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัล เช่น ข้อตกลงการขอความยินยอมเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล ร่างสัญญา ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดิจิทัล

หลักสูตรที่ 3 คอร์สแวร์กฎหมายว่าด้วยหนี้

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  กฎหมายว่าด้วยหนี้ พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2562 บริการทางกฎหมายด้านการทวงหนี้ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมเกี่ยวกับมูลหนี้ ร่างสัญญา ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหนี้

หลักสูตรที่ 4 คอร์สแวร์กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  กฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท บริการทางกฎหมายด้านการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงบริษัท ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริษัท ร่างสัญญา ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท

หลักสูตรที่ 5.คอร์สแวร์กฎหมายว่าด้วยละเมิดและกฎหมายประกันภัย

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  กฎหมายว่าด้วยละเมิดและกฎหมายประกันภัย บริการทางกฎหมายละเมิดและที่เกี่ยวข้อง เช่น การเรียกค่าเสียหายจากาการทำละเมิด ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาตามยอมเกี่ยวกับมูลละเมิด  ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยละเมิดและกฎหมายประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ ประกันชีวิตและที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรที่ 6 คอร์สแวร์กฎหมายแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  กฎหมายจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การระงับข้อพิพาทในองค์กร การจัดการความขัดแย้ง บริการทางกฎหมายแรงงาน การจัดทำข้อบังคับการทำงานการระงับข้อพิพาทแรงงาน การไกล่เกลี่ย ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงาน

 

หลักสูตรที่ 7 คอร์สแวร์กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  กฎหมายว่าด้วยซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การเช่าซื้อ บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย การเช่าทรัพย์ การเช่าซื้อ ร่างสัญญาซื้อขายและที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายว่าด้วยซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

            หลักสูตรที่ 8 คอร์สแวร์ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย การร่างสัญญาภาษาไทย – อังกฤษ สอนการร่างสัญญาโดยละเอียดเพื่อให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย ไม่ถูกเอาเปรียบจากคู่สัญญา ปกป้องธุรกิจของตนเอง บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญา การร่างสัญญาภาษาไทย – อังกฤษและที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสัญญาทุกประเภท

            หลักสูตรที่ 9 คอร์สแวร์การระงับข้อพิพาท

            วิชาที่เรียนประกอบด้วย  การระงับข้อพิพาทในศาล-นอกศาล การอนุญาโตตุลาการ การไกล่เกลี่ย การระงับความชัดแย้งในองค์กร สอนเทคนิคการเจรจาต่อรอง เทคนิคการไกล่เกลี่ย การไกล่เกลี่ยออนไลน์ในศาลและนอกศาล สอนการทำสัญญาประนีประนอมยอมความให้มีผลบังคับได้โดยชอบด้วยกฎหมาย บริการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท

 

             เข้าห้องเรียนออนไลน์ได้ตลอดอายุสมาชิก โดยสมาชิกสมัครเรียน 1 วิชา มีอายุใช้งานระบบ 90 วัน

 บริการทางกฎหมายออนไลน์ฟรีตลอดหลักสูตรการเรียน (1 คอร์ส = 1 เดือน )
* สมัครเรียนและรับบริการได้ทันที โดยโอนเงินค่าเรียนคอร์สละ/ท่านละ 25,000 บาท

ในนาม “พิชัย โชติชัยพร”

เข้าบัญชี ธ.กรุงเทพ สาขาเดอะมอลล์รามคำแหง           เลขที่บัญชี 009-053-3969

หรือ     ธ.กรุงไทย สาขาเทพารักษ์                            เลขที่บัญชี 226-145-6824

 

≤≤ คอร์สแวร์อื่น เช่น คอร์สนักกฎหมายมืออาชีพ เป็นนักกฎหมายมืออาชีพได้ภายใน 1 เดือน” เรียนเพียง 1 เดือน สามารถทำคดีได้ด้วยตนเอง เช่น การฟ้องคดีครอบครัว การหย่า การสมรส สัญญาก่อนสมรส สัญญาหย่า การทำคดีมรดก การฟ้องคดีมรดก การจัดการสินส่วนตัว การจัดการสินสมรส การทำพินัยกรรม การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาก่อนฟ้องคดี (ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้านค่าขึ้นศาล ค่าทนายความ สะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย)

 

≤≤ คอร์ส VIP จบนิติศาสตรบัณฑิตและได้รับใบอนุญาตเป็นทนายความจากสภาทนายความ + ฝึกวิชาชีพด้านกฎหมาย เปิดสำนักงานได้เรียนจบหลักสูตรในคอร์สเดียวกัน

≤≤≤ โปรดสอบถามเพิ่มเติมหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางไลน์ และอีเมล์

  ติดต่อ ทค.อาจารย์พิชัย โชติชัยพร Tel./Line : 0862310999
e-mail: pichai0862310999@gmail.com

Website www.advancedlaw9.com